قوانین شرکت پایانه های داده ای نوین

قوانین شرکت پایانه های داده ای نوین به شرح زیر می باشد:

  1. قانون اول
  2. قانون دوم