واحدها

واحدها

واحد تلفن داخلی  
دفتر مدیرعامل 110 , 111  
فروش،تبلیغات و بازاریابی 152  
مالی 159 , 161  
برنامه ریزی و کنترل پروژه 120 , 122  
پشتیبانی 141  
اداری 180  
معاونت اجرا 147  
تحقیق و توسعه 131  
بازرگانی 153 , 196  
شبکه زیرساخت 130 , 125